მისია

  • გააერთიანოს აგრარულ სექტორში დასაქმებული და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული პირები და იმოქმედოს მათი ინტერესებიდან გამომდინარე;
  • დაიცვას მიწის მესაკუთრე და აგრარულ სექტორში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესები ყველა დონეზე;
  • უზრუნველყოს წევრების მხარდაჭერა ცოდნის მიღებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში;
  • წევრთა ინტერესებიდან გამომდინარე ადგილობრივი და ცენტრალური სახელმწიფო ორგანოებისა და უმაღლესი ხელისუფლების წინაშე წარადგინოს პრობლემური საკითხები და მათი გადაჭრის გზები.