ძირითადი მიმართულებები

  • საწესდებო მოვალეობების შესრულების უზრუნველყოფა;
  • დასაქმებულთა პროფესიული, შრომითი, სოციალურ–ეკონომიკური და სამართლებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად წევრთა მოქმედების კოორდინაცია;
  • წევრების ხელშეწყობა საქართველოს კანონმდებლობით, საერთაშორისო კონვენციებით და შეთანხმებებით მინიჭებული უფლებებისა და გარანტიების დაცვის უზრუნველყოფით;
  • წევრების ინტერესების ორიენტირება ქვეყნის ეკონომიკური რეფორმების მიმართულებით;
  • საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება და ინიცირება, სოფლის მეურნეობისა და მიწის საკანონმდებლო ბაზის ფორმირებაში  აქტიური ჩართულობა.
  • სასოფლო–სამეურნეო პროდუქტებზე ფასწარმოქმნისა და ფერმერთა დაკრედიტების საქმიანობაში მონაწილეობა;
  • საქართველოში სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროში მიმდინარე საქმიანობების მონიტორინგი და შეფასება.